2010, ഡിസംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

Oil Painting Demo

മൊണാലിസ (ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്‍റിംഗ്)

ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്‍റിംഗ്

മുഖം വരച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യല്‍

കണ്ണിന്‍റെ വിവിധ ഘടനകള്‍ വരച്ചു പഠിക്കാം

2010, ഡിസംബർ 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

എങ്ങനെ മുഖം വരക്കാം

എനിക്കും വരക്കാനറിയാം.

കണ്ണിന്‍റ മറ്റൊരു ഘടന

കണ്ണ് വരക്കുകയും നിറം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം

ഫോട്ടോഷോപ്പ്, ജിംപ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്നത്